Formular

Formular da reservaziuns

Per prender a fit l’aula u la halla da gimnastica da nossa scola per in’occurrenza As supplitgain nus d’emplenir il formular suandant. Il formular ans pussibilitescha da tschiffar tut las infurmaziuns relevantas da Vossa reservaziun.

Faschai per plaschair stim ch’il formular emplenì ed inoltrà n’è anc nagina reservaziun lianta. Suenter che Vus avais inoltrà il formular, vegn quel anc controllà da la direcziun da la scola. Uschespert che Vossa lubientscha è concedida, survegnis Vus da nus ina conferma en scrit.